نظریه ها و روشهای مدد کاری جامعه ای

نظریه ها و روشهای مدد کاری جامعه ای
مقصود از مددکاری جامعه ای، یک کار اجتماعی رسمی است که از آن دسته از مسایلی که مردم با آنها مواجه اند و افراد و گروهها را متأثر می سازد و مسئولین و نیز منابع جامعه و سازمان های غیردولتی خواهان مقابله با آن ها هستند. (احـمـدی، 1382) مددکاری جامعه ای بر آنست... 

آخرین موضوعات