کتاب کاربرد مهارتهای مشاوره در مددکاری اجتماعی انتشار یافت.

کتاب کاربرد مهارتهای مشاوره در مددکاری اجتماعی  انتشار یافت.
  مولف: جانت سدن مترجمان: دکتر محمد رضا ایروانی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خمینی شهر) دکتر کاظم قجاوند (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خمینی شهر) دکتر کرم اله جوانمرد (عضو هیئت علمی دانشگاه آیت الله عظمی بروجردی(ره)) دکتر غلامرضا تاجبخش (عضو هیئت علمی دانشگاه... 

آخرین موضوعات