رویکرد Strengths perspective چیست؟-یزدانی

رویکرد Strengths perspective چیست؟-یزدانی
رویکرد Strengths perspective رویکردی نوین در مددکاری اجتماعی است. این رویکرد که می توان معادل فارسی “رویکرد مبتنی بر توانمندی” را برای آن به کار برد ابتدا توسط برتا رینولد (1885-1978) از دانشگاه ماسوچوست به کار برده شد. اما به کار بردن این واژه و فرمولیزه شدن آن... 

نگاه امنیتی به آسیب‌های اجتماعی چاره سازنیست

نگاه امنیتی به آسیب‌های اجتماعی چاره سازنیست
در میزگرد‌ بررسی آسیب‌های اجتماعی در خصوص علل بروز آسیب‌های اجتماعی، رویکردهای موجود در این حوزه، نگاه غالب سیاسی و امنیتی در کشور نسبت به این حوزه و تبعات آن بحث و بررسی شد. آسیب‌های اجتماعی در هر جامعه‌‌ای وجود دارد. هیچ جامعه‌‌ای نمی‌تواند از... 

آخرین موضوعات